Regulamin Naswietlarniab2.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego, który jest dostępny pod adresem: www.naswietlarniab2.pl zwanego dalej „Serwisem” lub "Sklepem".

1.2. Właścicielem i Administratorem serwisu Naswietlarniab2.pl jest:

Justprint - Marek Nadolny
pl. Grunwaldzki 8-10 lok. 32, 40-127 Katowice, Polska, woj. śląskie
NIP: 6342389872
REGON: 276988977

Zwany w dalszej części regulaminu „Naświetlarnią” lub "Sprzedawcą".

1.3. Zamówienia w Serwisie składać mogą osoby fizyczne i prawne z terenu Unii Europejskiej, zwane dalej "Klientami", po rejestracji w Serwisie z użyciem prawdziwych danych.

1.4. Naświetlarnia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, cenniku i regulaminie. Użytkownicy serwisu o każdej zmianie w treści regulaminu zostaną poinformowani za pomocą wiadomości zamieszczonej na stronie www.naswietlarniab2.pl.

1.5. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Serwisu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

1.6. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

2. Warunki korzystania z serwisu

2.1. Zapoznanie się z ofertą produktów i cennikiem dostępnych w Serwisie www.naswietlarniab2.pl nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami i może być anonimowe.

2.2. Składanie zamówień na produkty oferowane przez Naświetlarnię jest możliwe wyłącznie po uprzednim założeniu konta użytkownika w Serwisie www.naswietlarniab2.pl.

2.3. Założenie konta użytkownika odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W wyniku tej procedury zostanie utworzone indywidualne konto i hasło do serwisu. Możliwe jest logowanie do Serwisu za pomocą kont społecznościowych Facebook®.

2.4. Zamówienia w serwisie Naswietlarniab2.pl można składać wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu oraz ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

2.5. Konto użytkownika w serwisie www.naswietlarniab2.pl może zostać zlikwidowane w przypadku nie przestrzegania niniejszego regulaminu.

2.6. Naświetlarnia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wady prawne, wynikające z treści oraz formy dostarczonych projektów, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób i podmiotów trzecich.

2.7. Ponowne założenie konta użytkownika przez klienta, którego konto zostało zlikwidowane jest możliwe wyłącznie na podstawie wcześniejszej zgody Naświetlarni.

2.8. Naświetlarnia zastrzega sobie prawo do przechowywania danych Klienta, wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym oraz wszystkich danych dotyczących zleceń przekazanych do realizacji, również po usunięciu konta Klienta.

2.9. Aby zapewnić bezpieczeństwo przekazywanych komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi w ramach serwisu, Naświetlarnia podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług. W szczególności są to środki, które służą zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

2.10. Dane Klientów otrzymane w ramach stosunków handlowych z Naświetlarnią pozostaną poufne i nie zostaną przekazane do rąk osób trzecich.

2.11. Klient może zmienić dane wprowadzane podczas rejestracji w serwisie www.naswietlarniab2.pl poprzez ich edycję w panelu „Edytuj konto” lub drogą mailową – wysyłając poprawne dane na adres [email protected] z adresu e-mail, który został użyty w procesie rejestracji.

 

3. Zamówienia

3.1. Zamówienia mogą składać wyłącznie klienci zarejestrowaniu w Serwisie www.naswietlarniab2.pl lub klienci korzystający z autoryzacji poprzez konto społecznościowe Facebook®.

3.2. Aby złożyć zamówienie należy zalogować się na konto użytkownika w Serwisie oraz dokonać wyboru produktu i jego parametrów.

3.3. Zlecenie może zostać prawidłowo zrealizowane jedynie, gdy Klient dostarczy pliki graficzne zgodne z wytycznymi technicznymi dostępnymi w dziale "Przygotowanie Projektu".

3.4. Wybór parametrów charakterystyki produktów i wysłanie zamówienia oraz akceptacja raportu Preflight, zawierającego ostrzeżenia o potencjalnych błędach technicznych przesłanego pliku, jest równoznaczne ze zleceniem danej usługi oraz akceptacją jej ceny.

3.5. Po wybraniu przycisku „Zamawiam” i przejściu przez cały proces przekazywania zlecenia Naświetlarni, Klient otrzyma wygenerowaną wiadomość e-mail, która zostanie wysłana na adres podany w czasie rejestracji. Wiadomość zawiera podsumowanie złożonego zamówienia (przedmiot i numer zamówienia, łączną cenę produktów lub usług, metodę płatności oraz adres do wysyłki).

3.6. Klient nie może odstąpić od realizacji zamówienia ze względu na ściśle określoną indywidualną charakterystykę produktu zamawianego przez Serwis www.naswietlarniab2.pl jak: niepowtarzalny wzór i treści wynikające z zawartości przesłanych plików graficznych oraz zmienne parametry techniczne dostępne w konfiguracji produktów.

3.7. Zamówienia w serwisie www.naswietlarniab2.pl można składać przez całą dobę siedem dni w tygodniu.

3.8. Termin realizacji zlecenia podany jest w serwisie www.naswietlarniab2.pl indywidualnie dla każdej usługi i produktu. Termin wykonania liczony jest od momentu zaksięgowania należności wynikającej ze zlecenia oraz od dostarczenia prawidłowych plików do druku.

Termin realizacji podany w polu "Spodziewana data dostawy", nie jest gwarantowany i może ulec zmianie w przypadku wystąpienia dni wolnych od pracy, opóźnienia płatności, awarii czy opóźnień po stronie firm kurierskich.

3.9. W przypadku zamówień niestandardowych Naświetlarnia zastrzega, że czas realizacji usługi może ulec zmianie. O czasie realizacji zamówień niestandardowych Klient każdorazowo zostanie poinformowany.

3.10. Nieterminowe realizacje zleceń mogą wynikać z problemów technicznych (np. awaria maszyn) lub przyczyn zewnętrznych takich jak m. in. braki w dostawach energii elektrycznej, sygnału internetowego oraz ze strony dostawców przesyłek. W przypadku zaistnienia takich sytuacji Naświetlarnia za każdym razem skontaktuje się z Klientem i poinformuje o potencjalnym opóźnieniu upewniając się, że Klient nadal podtrzymuje chęć realizacji zlecenia. Opóźnienia w realizacji zleceń, które powstały w wyniku wyżej wymienionych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczej.

3.11. Zlecenia opłacone przelewem mogą zostać anulowane przed przekazaniem plików do Naświetlarni.

3.12. Towar wysłany do klienta na warunkach płatności "za pobraniem", który nie został podjęty i opłacony, można odebrać w siedzibie Naświetlarni. Forma płatności na fakturze podlega korekcie na „płatność przelewem" i należność podlega procedurze windykacji sądowej z uwagi na zrealizowanie zlecenia.

3.13. Towar dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zasady dostawy są określone w regulaminach firm, które realizują dostawę. Naświetlarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez firmy kurierskie. Wszelkie reklamacje z tego tytułu należy kierować do firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę.

3.14. Odbiór osobisty zrealizowanego zamówienia możliwy jest w siedzibie Naświetlarni po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

3.15. Zamówienia, które są: nieopłacone, nie przekazane do realizacji, odrzucone i nie wznowione bądź starsze niż 30 dni mogą być usuwane z konta klienta.

 

4. Ceny i metody płatności

4.1. Wszystkie ceny usług i produktów podawane są w złotych polskich (PLN) oraz zawierają: podatek VAT, koszt obsługi zamówienia, koszt produktu, pakowania, kartonu. Ceny nie zawierają dodatkowych kosztów usług niestandardowych, takich jak: opłata za pobraniem, dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów.

4.2. Płatności mogą być dokonywane:

a) za pomocą zintegrowanego systemu płatniczego PayNow w tym: kart debetowych, kredytowych, przedpłaconych, przelewem on-line, BLIK

b) korzystając z przelewu bankowego,

c) wybierając opcję „płatność za pobraniem”.

4.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

a) Dostępne formy płatności kartami płatniczymi:

- Visa

- Visa Electron

- Mastercard

- MasterCard Electronic

- Maestro

b) W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

c) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności o ile dostarczony został prawidłowy plik graficzny.

4.4. Naświetlarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, które wynikają z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.

 

5. Reklamacje

5.1. Reklamację ma prawo złożyć każdy Klient, który zarejestrował się w Serwisie Naświetlarni i posiada zrealizowane lub złożone zamówienie. Uwagi dotyczące reklamowanego zamówienia można przesyłać adres mailowy [email protected] lub na adres korespondencyjny JUSTPRINT - MAREK NADOLNY
Plac Grunwaldzki 8-10/32, 40-127 Katowice

5.2. Warunki zgłoszenia reklamacji

5.2.1. Klient, który zgłasza reklamację powinien posługiwać się loginem uzyskanym podczas rejestracji w Serwisie www.Naswietlarniab2.pl oraz numerem zlecenia, które jest przedmiotem reklamacji.

5.2.2. Prawidłowo sporządzona reklamacja powinna zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego. Reklamacje, które nie spełniają powyższych kryteriów nie będą rozpatrywane.

5.2.3. Odszkodowanie za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

5.2.4. Każdą zgłoszoną przez klienta reklamację, która spełnia powyższe kryteria Naświetlarnia będzie rozpatrywała indywidualnie.

5.3. Terminy zgłoszenia reklamacji

5.3.1. Reklamację należy złożyć do 10 dni od momentu dostawy. Po upływie tego terminu reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.

5.3.2. Zamawiający pozostaje w posiadaniu otrzymanych materiałów do momentu rozpatrzenia reklamacji, w tym czasie nie powinien nimi dysponować.

5.3.3. Obowiązkiem Naświetlarni jest usunięcie wady towaru lub wymiana na towar pełnowartościowy.

5.3.4. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

5.3.5. Zgłoszenia reklamacji w dni robocze są przyjmowane do godz. 16:00. Reklamacje złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta - będą rozpoznawane od następnego dnia roboczego.

5.4. Warunki składania reklamacji na przesyłki

5.4.1. Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru

Klient jest zobowiązany do wypełnienia protokołu szkody natychmiast po otrzymaniu towaru w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Reklamację należy zgłaszać za pośrednictwem serwisu, w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki. Klient zobowiązany jest do pozostawienia do dyspozycji Naświetlarni uszkodzonej przesyłki, aż do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

5.4.2. Opóźnienie w doręczeniu przesyłki

Klient jest zobowiązany zaznaczyć na liście przewozowym wszelkie opóźnienia natychmiast po otrzymaniu towaru w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Konieczne jest podanie daty i godziny doręczenia oraz podanej przez przewoźnika przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki. Udokumentowana odmowa przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę powoduje jej zwrot do Naświetlarni na koszt Odbiorcy.

5.4.3. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług i usług dodatkowych składa do firm kurierskich wyłącznie Naświetlarnia, o ile strony nie uzgodnią inaczej. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni. Naświetlarnia nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczych względem Klienta za opóźnienia w realizacji zleceń, które wynikają z wyżej wymienionych powodów.

5.5. Naświetlarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Podstawy do reklamacji nie stanowią:

  1. różnice kolorystyczne spowodowane drukiem tego samego projektu na różnych podłożach, w różnych technologiach druku lub na maszynach drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu kolorów,
  2. brak zgodności kolorów wydruku z kolorami wyświetlanymi przez obraz ekranowy.
  3. Różnice kolorystyczne pomiędzy dostarczonym produktem a proofem cyfrowym, nie będącym w posiadaniu Naświetlarni przed realizacją zlecenia.

5.6. Reklamacji nie podlegają elementy graficzne zlecenia, które zostały wyszczególnione w raporcie Preflight jako ostrzeżenia i błędy, a które zostały zaakceptowane przez Klienta podczas procesu zamówienia.

 

6. Materiały do naświetlenia lub wydruku

6.1. Naświetlarnia nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz zawartość prac przesłanych przez Klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z obowiązującym prawem, Naświetlarnia może odmówić wykonania zlecenia.

6.2. Pracownicy Naświetlarni, bez osobnego zlecenia, nie dokonują korekt w materiałach, które zostały przesłane przez Klienta.

6.3. Klient ma obowiązek przygotować materiały do druku zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w serwisie www.naswietlarniab2.pl. Naświetlarnia nie ponosi odpowiedzialności za materiały niezgodne z zamieszczoną specyfikacją oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.

6.4. Naświetlarnia w swoim serwisu bezpłatnie udostępnia narzędzia i aplikacje za pomocą, których Klient ma możliwość sprawdzenia przesyłanego pliku pod kątem zgodności przygotowania do druku.

6.5. Istnieje możliwość wprowadzenia poprawek w projekcie po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z pracownikiem Naświetlarni oraz dokonaniem płatności za usługę dodatkową.

6.6. Korekty prac wykonywane przez pracowników Naświetlarni są przesyłane do klienta w celu ich akceptacji. Czas realizacji takiego zlecenia jest liczony od momentu otrzymania od Klienta akceptacji korekty, dokonywanej przez Naświetlarnię.

6.7. Naświetlarnia nie ma obowiązku archiwizacji plików graficznych. Wszystkie piki przesłane w celu realizacji zamówień, mogą zostać usunięte po upływie 30 dni.

6.8. Nośniki elektroniczne na których zostały dostarczone materiały do druku, nie są odsyłane. Klient ma możliwość osobistego odbioru nośnika. Po upływnie dwóch tygodni od realizacji zlecenia nieodebrany nośnik wraz z zawartością ulega zniszczeniu.

 

7. Zakres odpowiedzialności Naświetlarni

7.1. Naświetlarnia nie ponosi odpowiedzialności za:

a) wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub merytoryczne,

b) opóźnienia w dostawie materiałów za pośrednictwem firm zewnętrznych,

c) opóźnienia w druku powstałe na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Naświetlarni, takich jak wojny, zamieszki, strajki, zamknięcia zakładów, powodzie, zamiecie, pożary, wypadki komunikacyjne, przerwy w dostawie mediów (w tym brak, energii elektrycznej brak połączenie internetowego) itp.,

d) opóźnienia w terminie realizacji zamówienia, będące wynikiem opóźnionego dostarczenia poprawnych danych przez Klienta;

e) terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem Klienta, a systemem PayNow,

f) terminowość przesyłek kurierskich,

g) szkody Użytkownika, które wynikają z nieprawidłowego udostępniania osobom trzecim informacji o jego koncie i/lub haśle, skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Klienta niezależnie od przyczyny (np. udostępnienie hasła lub kodu osobie trzeciej przez Klienta, złamanie hasła lub kodu przez osobę trzecią),

h) skutki, które wynikają z zaprzestania świadczenia usług lub likwidacji serwisu Naświetlarni,

i) szkody, które powstały w wyniku nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu,

j) szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych bądź niepełnych danych Klienta przy zamawianiu usług.

 

8. Własność intelektualna

8.1. Cała zawartość strony internetowej www.naswietlarniab2.pl jest chroniona prawem autorskim oraz prawem własności intelektualnej. Przedsiębiorca Marek Nadolny, działający pod firmą Justprint jest właścicielem majątkowych praw autorskich do serwisu www.naswietlarniab2.pl oraz treści w nim zawartych. Wszystkie logotypy, nazwy własne, teksty, formularze, kody źródłowe, znaki towarowe, należą do Naświetlarni. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.naswietlarniab2.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

8.2. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności za wykonanie zlecenia naruszającego prawa dotyczące znaków towarowych lub praw autorskich bądź innych praw ochronnych.

8.3. Własność intelektualna Klienta, która jest zawarta w plikach przesłanych drogą elektroniczną do Naświetlarni, jest chroniona przed dostępem osób trzecich.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1. Naświetlarnia przestrzega ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

9.2. Użytkownik korzystający z serwisu Naświetlarni www.naswietlarniab2.pl poznał i akceptuje treść niniejszego regulaminu oraz politykę prywatności.

9.3. Naświetlarnia gromadzi i przechowuje dane Klientów jedynie w celu realizacji zamówienia, rozliczeń i dostarczania towaru na adres wskazany przez Klienta.

9.4. Korespondencja oraz inne informacje przesyłane w formie elektronicznej z serwisu Naświetlarni do Klienta będą dostarczane na adres e-mail podany w procesie rejestracji. Korespondencja w formie tradycyjnej będzie dostarczana na adres korespondencyjny podany w profilu Klienta.

9.5. Towar, który kwalifikuje się do zwrotu nie może mieć śladów użytkowania i zniszczeń.

9.6. Ewentualne spory wynikające z zamówień, w oparciu o regulamin, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Naświetlarni.

9.7. Naświetlarnia zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany funkcjonalności Serwisu www.naswietlarniab2.pl,

b) okresowego wyłączania dostępności usług Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,

c) wystąpienia krótkich przerw w dostępie do usług bez podania przyczyn,

d) wysyłania do Klientów drogą mailową komunikatów oraz listów informacyjnych dotyczących świadczeń, poszerzania zakresu usług oraz bieżących działań Naświetlarni JUSTPRINT - MAREK NADOLNY

e) zaprzestania świadczenia usług i likwidacji serwisu.

9.10. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. (Dz.U. nr 22 poz.271).